Laatste Nieuws MD2030

Informatiebijeenkomst 2018

Nieuwsbrief MijnGeesteren 2030

Editie: april 2018

  

Stichting Dorpsbelang Geesteren

Op 28 maart 2018 is MijnGeesteren 2030 weer volop onder de aandacht gebracht.

Dat gebeurde tijdens de drukbezochte jaarlijkse informatiebijeenkomst van Stichting Dorpsbelang Geesteren.

Stichting Dorpsbelang Geesteren geeft al een paar jaar meer geld uit dan er binnenkomt. Om die reden gaat men stoppen met de websites www.dorpsbelanggeesteren.nl en www.duurzaamgeesteren.nl. Alles wordt ondergebracht op de website www.geesteren1.nl inclusief alle info over MijnGeesteren 2030.

De Stichting Dorpsbelang Geesteren kent een volledig bestuur, maar men zoekt toch actief naar een bestuurslid dat de functie van vice-voorzitter kan invullen en een bestuurslid dat actief de PR van de stichting kan uitdragen.

Het is volgens voorzitter Herman Huis in ’t Veld beter vanuit kracht het bestuur te versterken op een moment dat er een voltallig bestuur zit,  dan op zoek te moeten omdat er al een tekort aan bestuursleden is.

Verder wil men aan de slag met nieuwe speerpunten. Zo wil men de commissie Recreatie en Toerisme opnieuw vormgeven en voor de commissie Duurzaam Geesteren wordt gezocht naar actieve mensen die mee willen denken over dit specifieke onderwerp.

 

MijnGeesteren 2030

De avond stond verder in het geheel in het teken van MijnGeesteren 2030.

Wat is er sinds vorig jaar gebeurd?

De voorzitters van de werkgroepen hebben dit uitgelegd aan een aandachtig publiek.

 

Werkgroep Muziek en Cultuur

Deze werkgroep is dit jaar toegevoegd. In de plannen zoals die maart 2017 gepresenteerd zijn, bleek cultuur en muziek in het geheel niet opgenomen, terwijl er toch 25 groepen/verenigingen in Geesteren actief onder deze noemer te rangschikken is.

Anne Vissia en Marleen Wesselink pakten de uitdaging op, formeerden een werkgroep en samen schreef men een nieuwe paragraaf voor de brochure van MijnGeesteren 2030.

Het droombeeld voor 2030 is dat een groot deel van de Geesternaren zich actief bezighoudt met cultuur en muziek.

5 pijlers zijn er benoemd waarop de planvorming gebaseerd is.

 

Werkgroep Locale economie en werkgelegenheid: 

Deze werkgroep heeft in samenwerking met de gemeente een intensief traject opgezet waarbij het Kadaster een belangrijke rol speelde.

Voor ondernemers, eigenaren van vastgoed en bewoners in het centrum is er als uitwerking op de plannen 2 avonden belegd, waarbij belangrijke zaken onder de aandacht gebracht zijn.

Centraal stond een toekomstbestendig centrum voor het dorp Geesteren.

Doelstelling is om te komen tot een compact, compleet boodschappencentrum met een gevarieerd aanbod.

Voorwaarde is dat ondernemers met ondersteuning met elkaar in gesprek gaan.

Ook bij gedeputeerde Eddy van Hijum is deze wens neergelegd en gevraagd om te gaan meedenken.

4 hoofdthema’s zijn vastgesteld: leegstand voorkomen, concentratie van het winkelgebied, een eigentijdse uitstraling en een goede infrastructuur.

Gerard Davina van de gemeente heeft een plan gepresenteerd met mogelijkheden voor een nieuwe bomenstructuur op een nieuw kerk-/ dorpsplein. Als het daadwerkelijk zover komt dat een nieuw dorpsplein gerealiseerd wordt, dan vraagt dit een nieuwe infrastructuur, waarbij de verkeersstromen aangepakt worden. Zover is men in de planvorming nog niet.

Een gebiedsmanager/kwartiermaker moet worden aangesteld om de ambities samen met ondernemers verder vorm te geven.

Werkgroep Geesteren Vitaal

In deze werkgroep werken meerdere partijen maar bovenal betrokken mensen samen, die actief zijn op het thema zorg, welzijn en technologie.

 Deze werkgroep gaat uit van de volgende uitgangspunten:

  • Voor de leefbaarheid van Geesteren, zijn vitale inwoners een essentiële voorwaarde.

  • In Geesteren is men redelijk voorzien in het aantal zorgvoorzieningen

  • Men wil graag de huidige voorzieningen behouden en ervoor zorgen dat deze toereikend zijn voor de toenemende zorgvraag.

Men wil de vitale burger in de eigen kracht zetten ondersteund door technologie en een proactief zorgsysteem waar nodig.

Op 23 juni organiseert de werkgroep een vitaliteitsfestival op het Noaberplein, in Erve Kampboer en in de school om de ambitie uit te dragen.

Voor de komende jaren gaat men een locatie inrichten waar mensen kennis kunnen nemen van de mogelijkheden van technologie en met vragen over gebruik van technologie terecht kunnen. Er worden zelfchecks ontwikkeld om de vitaliteit beter in de kaart te brengen.

Als deze locatie gevonden is, demonstreert men daar technologische toepassingen die nu en in de toekomst in de zorg gebruikt gaan of kunnen gaan worden.

De locatie wordt zoveel mogelijk bemenst door studenten van ROC, Saxion, UT die hier opdrachten voor hun opleiding op het snijvlak tussen zorg en technologie kunnen uitvoeren.

 

Werkgroep Verkeer, Woningbouw en Voorzieningen

2 werkgroepen die veel raakvlakken hadden met elkaar, zijn samengegaan.

Zo is er een grote groep waar veel competenties gebundeld kunnen worden. Bovendien zijn enkele mensen toegetreden tot deze werkgroep.

Leden van deze werkgroep waren betrokken bij het proces om de Bieb voor Geesteren te behouden en om te vormen naar een MFA (MultiFunctionele Accommodatie). Aan het eind van de maand april wordt deze voorziening geopend.

Een belangrijk onderdeel van deze werkgroep is verkeer. Gerrit Olimulder heeft de aanwezigen uitleg gegeven over de laatste monitoring van het verkeer in het najaar van 2017. Het aantal verkeersbewegingen is met 10% toegenomen en eerder uitgesproken normen waarbij de veiligheid in het geding komt, zijn bereikt.

Het college is duidelijk gemaakt dat de problematiek al enkele decennia de gemoederen bezig houdt. De werkgroep wil een bereikbaar dorp houden, waarbij de kern verkeersluw gemaakt wordt door oa. vracht- en landbouwverkeer te weren.  

Qua woningbouw werd medegedeeld dat er plannen tot realisatie van diverse appartementencomplexen zijn. Men wil zo spoedig mogelijk – wellicht in fasen- Plan Hutten 2 realiseren. Inbreidingslocaties moeten in beeld gebracht en uiteindelijk ontwikkeld.

De grootste wens van de werkgroep is de realisatie van een nieuwe basisschool, een brede school met zoveel mogelijk voorzieningen daarin opgenomen.

 

Werkgroep Sport en verbinden

De werkgroep Sport en Verbinden heeft meerdere succesvolle bijeenkomsten achter de rug.. Het verheugende feit is dat er draagvlak gecreëerd is onder de besturen voor het idee van een omni-vereniging, een open club.

Iedere vereniging behoudt haar identiteit. Er wordt gekeken hoe er een bestuurlijke paraplu boven de verenigingen gecreëerd kan worden. Doel is om elkaar in de kracht te zetten door een aanpak te kiezen die dienstig is aan het Geesterense sportklimaat. Elkaar versterken, verbreding van het aanbod, is het uitgangspunt.

De sport krijgt te maken met krimp, individualisering, een terugtrekkende overheid, dalende sponsorinkomsten en minder vrijwilligers.

Daarom wil men op allerlei mogelijke manieren samen gaan werken, andere kerkdorpen binden, een duurzame, centrale accommodatie ontwikkelen.

Men wil het bewegingsonderwijs anders organiseren.

Het zou mooi zijn en het onderzoeken waard,  dat de centrale accommodatie samen kan gaan met de ontwikkeling van de nieuwe school.

 

Onderzoeksopdracht

Zeker is dat er een nieuwe school gebouwd gaat worden. Dat kan op de huidige locatie, dat zou in de nabijheid van de sportaccommodaties kunnen.

Hierover is nog niets, maar dan ook werkelijk niets beslist.

Met het college is in een eerste verkennend gesprek afgesproken dat de gemeente het voortouw neemt voor het instellen van een onafhankelijke onderzoekscommissie. De wethouder gaat daarover met TOF Onderwijs in gesprek.

 

Wat moet onderzocht worden?

Er zijn twee denkrichtingen. Denkrichting A. is nieuwbouw van de basisschool op het sportcomplex bij en in combinatie met verbouw/nieuwbouw van voetbal, tennis en sporthal. Denkrichting B. is nieuwbouw van de basisschool op de huidige locatie en verbouw/ nieuwbouw van voetbal, tennis en sporthal op hun huidige locatie. Beide denkrichtingen wil men zo objectief mogelijk uitgewerkt hebben.
Wat zijn de mogelijkheden en gevolgen (positief, negatief, neutraal) bij denkrichting A en wat zijn de mogelijkheden en gevolgen bij denkrichting B. Op basis daarvan hoopt men een goede keuze te kunnen maken welke denkrichting de meeste kansen biedt en dus op welke locatie de nieuwe school komt.
De uitdaging hierbij is om het juiste detailniveau te vinden. Dus op hoofdlijnen, maar gedetailleerd genoeg om een keuze te kunnen maken.

De resultaten van dit onderzoek moeten voor het eind van het jaar duidelijk zijn. Er zal een heldere, inzichtelijke terugkoppeling plaatsvinden naar Geesteren.

Uiteindelijk zullen er besluiten genomen worden.

Voor Geesteren is het essentieel dat er een weloverwogen besluit komt.
Na de keuze vindt een verdere gedetailleerde uitwerking plaats.

Slotsom van de avond is dat er positieve ontwikkelingen te melden waren over MijnGeesteren 2030.

De presentaties, de nieuwe brochures, worden geplaatst op www.geesteren1.nl

Reageren kan via het e-mailadres mijngeesteren2030@gmail.com

PRESENTATIE VOORZITTERS

Het weer

donderdag 18 juli

21.9°

Ochtend 16.4°
Avond 24.6°
Nacht 18.5°
Min. 13.9°
Max. 25.1°

Zon op: 03:32 uur
Zon onder: 19:45 uur

Meer weer

Gebruikerslogin